Връзката между изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН в България и миграцията

Share on facebook
Share on twitter

Мониторингов доклад 2020

България все още е на опашката на Европейския съюз по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, но въпреки това има значителен потенциал за развитие в тази област.

През 2019 г. България заема 26-то място в ЕС по отношение на изпълнението на Целите за устойчиво развитие до 2030 г. Това до голяма степен се отнася и до прогреса на страната ни в областта на миграцията и мобилността. “България регистрира значителен потенциал и едновременно с това нужда от догонване на останалите страни членки на ЕС по отношение на всички 17 Цели за устойчиво развитие на ООН”, коментира Ясен Георгиев от Институт за икономическа политика, който участва в разработването на тазгодишния мониторинговия доклад.

Докладът за 2020 г. разглежда напредъка на страната ни в постигането на 3 от целите за устойчиво развитие. По отношение на осигуряването на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаването на възможностите за обучение през целия живот за всички (Цел 4) страната ни отбелязва застой. Сериозни трудности се отбелязват и при изпълнението на Цел 10, свързана с намаляване на неравенството между и в рамките на държавите. България обаче е на път да изпълни ангажиментите си по Цел 8 за стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

От началото на 2020 г. Целите за устойчиво развитие са включени като нови елементи в т. нар. европейски семестър – рамката за координация на икономическите политики в Европейския съюз. Те са адресирани и в Националната  програма  за  развитие  БЪЛГАРИЯ 2030, която определя общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление. Представянето на разгледаните три цели е в пряка връзка и с постигането на стратегически национални цели от Националната програма, свързани с ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата. “Ето защо е изключително важно да се следи ангажимента и напредъка на България по изпълнението им”, подчерта Георгиев.

Постигането на Целите за устойчиво развитие е задача на широк кръг заинтересовани групи, а не само на правителството, категорично показват данни от изследване на Българската платформа за международно развитие по проект „Цели за устойчиво развитие и миграция“. Експертите са формулирали редица препоръки за постигане на по-добри резултати в тази област.

Те включват препоръки за подобрено сътрудничество и взаимодействие между институциите и други заинтересовани страни, повишаване на чувствителността на обществото за заминаващите българи и пристигащите у нас мигранти, както подобряване на интеграцията на чуждестранните граждани в България.

кспертите препоръчват още да бъдат разработени механизми за привличане на българи, които в момента работят или учат в чужбина, а също и възможности за финансово подпомагане на български младежи, които да придобият знания и опит в чужбина и да се реализират у нас. “Необходими са обаче и мерки за реинтеграция на българи, които са прекарали дълго време в чужбина и имат нужда от административно, правно или друго съдействие по отношение на живота у нас”, посочи Нанси Борисова от Центъра за развитие на устойчиви общности, която представи препоръките.

Тя подчерта още, че е необходимо и да се създадат безопасни условия на труд за мобилните работници от България, както и да се гарантира и възможно най-добра правна помощ на всеки от тях при пътуване и работа в чужбина.

Тази публикация е изготвена от Българската платформа за международно развитие с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на документа е отговорност единствено на Българската платформа за международно развитие и в никакъв случай не може да бъде считано за отразяващо позицията на Европейския съюз. Публикацията е част от проекта „Лицата на миграцията” – Цели за устойчиво развитие и миграция – мултиплаери и журналисти се обръщат към вземащите решения и гражданите на ЕС, договор № CSOLA/ 2018/401-798. Проектът се реализира в рамките на програма „Образование за развитие и повишаване на осведомеността” (DEAR) на Европейската комисия.

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона