За проекта

Име на проекта: Цели за устойчиво развитие и миграция, Договор № CSO-LA/2018/401-798

Период на изпълнение: 01.03.2019-28.02.2021 год.

Обща стойност на проекта: 2 459 560 Eвро

Финансиран от: Европейската комисия по програма DEAR

Проектът се изпълнява от: DIAKONIE CCE Středisko celostátních programů a služeb,ЧЕХИЯ в партньорство с Българската платформа за международно развитие (БПМР), ACTIONAID HELLAS, Гърция, FOCSIV, Италия, GCAP GLOBAL FOUNDATION, Белгия, POVOD, Словения и AMBRELA, Словакия

Обща цел

Проектът цели да допринесе за постигането на Целите за устойчиво развитие в страните от Европейския съюз посредством повишаване на информираността на гражданите на ЕС и лицата, отговорни за взимането на решения

Специфични цели:

До края на проекта 26 000 човека и 980 журналисти от поне 7 държави на ЕС да бъдат запознати и могат да информират обществеността за прилагането и изпълнението на Целите за устойчиво развитие, както и за връзките между тях и миграционните процеси, като ще цели да обхване най-малко 2800 представители на институции и да повиши информираността на поне 6,5 млн. европейски граждани по темата.

Проектът е насочен към:

– Мултиплаери;

– журналисти и медия;

– политици и управляващи;

– широката общественост.

Очаквани резултати:

– 26 000 мултиплаери познават добре Целите за устойчиво развитие и причините за миграцията като са придобили знания и имат мотивация да информират обществеността относно темите;

– 980 журналисти от различни медии са получили задълбочени знания за Целите за устойчиво развитие и тяхната значимост за миграцията, като могат да направят връзките между глобалните процеси и националния контекст, както и да представят анализи, коментари и журналистически материали по темите пред своята аудитория;

– Провеждане на Паневропейска кампания свързана с ЦУР и миграцията от мултиплаери и журналисти;

– Повишаване на осведомеността на 6,5 милиона души за значението на Целите за устойчиво развитие и връзката им с миграционните процеси;

– 2800 представители на институциите и властимащи, запознати с Целите за устойчиво развитие и приноса им за решаването на миграционната криза са ангажирани за подобряване на политиките на ЕС и държавите-членки.

Основни дейности по проекта:

Създаване на информационни матeриали; изработване на 19 документа за политици, преведени на 7 езика; създаване на казуси и наръчници, свързани с предмета на проекта; публикувани 13 доклада за изпълнението на Целите за устойчиво разитие; издаден и разпространен наръчник “Как работи Официалната помощ за развитие във връзка с Целите за устойчиво развитие”, преведен от английски на шест езика; подготвени и раздадени 7 медийни комплекта; създаване на 8 видеа, 1 видио игра; провеждане на 17 уъркшопа за журналисти; организиране на 2 учебни посещения; създаване на 11 сайта на проекта, 7 фейсбук страници и 7 Туитър акаунта; създаване и разпространение на 30 000 информационни материала и 30 000 брошури; 45 организирани тематични събития; 150 статии публикувани в различни медии; предоставени 15 субгранта, 330 срещи с 450 управляващи; организиране и проведиждане на трейнинга за повишаване на капацитета на целевите аудитории на национално и международно ниво и др.