#FacesofMigration: Нова поредица от видеоклипове по повод Международния ден на мигрантa (18 декември) показва нуждата от по-устойчив свят, в който никой да не бъде изоставен.

Share on facebook
Share on twitter

В края на предизвикателната 2020 година и по повод Международния ден на Мигрантите партньорите по финансирания от Европейската комисия проект „Лицата на миграцията“ представят нова поредица от видоклипове, които показват нуждата от по-устойчив свят за всички, в който никой да не бъде изоставен.

Глобалната пандемия промени почти всеки аспект от нашето ежедневие и засегна цялото световно население, независимо от социално-икономическия статус, етническата принадлежност, религията или мястото на произход. Това още по-силно затвърди усещането за това колко взаимосвързан е света, в който живеем и как заедно с множеството предимства той ни предлага и редица предизвикателства и рискове. Оказва се, че тези негативни аспекти имат най-голямо влияние върху уязвимите групи: възрастни хора, жени, мигранти, хора, предоставящи грижи в публични и частни институции, както  и социално слаби хора без достъп до жилища или здравни услуги.

Дневният ред 2030 на ООН за устойчиво развитие е резултат от общите усилия на глобалната общност да намери рамка, която да доведе до свят, който би бил по-социално, екологично и икономически устойчив, и наред с това да гарантира защита на правата на човека. Кампанията „Лицата на миграцията“ разглежда връзките между целите за устойчиво развитие  на ООН (ЦУР) и миграцията през последните години. В поредицата от видеоклипове решихме да дадем примери за това как изглежда на практика свят, в който никой не е изоставен.

Цел 11 например има фокус върху изграждането на приобщаващи, безопасни, устойчиви и сигурни градове и общности, осигурявайки равен достъп до обществени блага и услуги за всички . Много примери показват, че активните действия на ниво общност и в градска среда могат да бъдат от ключово значение за намаляване на неравенствата. Това е възможно само чрез приобщаващ подход, който предполага обединяване на всички хора, като същевременно се запазват и зачитат техните различия.

Цел – 17 призовава за ефективно глобално партньорство при решаването на локалните и световни предизвикателства. Диалогът между гражданите и властите може да бъде път към създаване на по-справедливи и по-приобщаващи политики.

Всички усилия, положени при изпълнението на Цел 11 и Цел 17 допринасят и  за  постигането на Цел 10, която приканва  за намаляване на неравенствата в и между държавите и насърчаване на социалното, икономическото и политическото включване на всички, независимо от възрастта, пола, увреждания, расата, етническата принадлежност, произход, религия или икономическия или друг статус.

Поредицата от видеоклипове, която ви представяме днес по повод Международния ден на мигрантa (18 декември) показва как тези може би на пръв поглед абстрактни цели се отразяват в нашето ежедневие и как всеки може да участва и да допринесе за един свят, в който никой да не бъде изоставен.

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона