БПМР приема проекти на тема връзката между Целите за устойчиво развитие и миграцията

Share on facebook
Share on twitter

БПМР започва набиране на проекти, които спомагат за популяризирането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и връзката му с миграцията.

Процедурата по набиране на проектни предложения е част от проекта „Цели за устойчиво развитие и миграция – мултиплаери и журналисти се обръщат към вземащите решение и граждани на ЕС“, финансиран по програма DEAR – „Образование за развитие и повишаване на осведомеността“ към ЕК.

Кандидати

Сред допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани преди 2019 г. в Република България, и юридически лица с нестопанска цел. По-конкретно:

  • Местни граждански организации;
  • Национални граждански организации, работещи на местно и национално ниво;
  • Асоциации;
  • Фондации.

Важно: Един кандидат може да подаде само едно проектно предложение.

Цели и очаквани резултати

Цели:

  • Повишаване на вниманието към ЦУР и тяхната връзка на местно и/или национално ниво с миграцията;
  • Ангажиране на местното население/широката общественост и компетентните институции;
  • Участие на формални и неформални местни групи и граждани (ученици, студенти, активисти) за повишаване на вниманието към ЦУР и миграцията.

Очаквани резултати:

  • Подобряване и/или създаване на място за обмяна на информация относно прилагането на ЦУР, свързани с миграцията на местно и/или национално ниво;
  • Повишаване на вниманието и ангажирането на гражданите в изпълнението на ЦУР и връзката им с миграцията.

Продължителност на проекта

Дейностите по проекта могат стартират от деня на подписване на договора и трябва да приключат не по-късно от 30-ти декември 2020 г.

Размер на финансирането

По текущата процедура ще бъдат финансирани 2 проекта до 5000 евро всеки.

Как да кандидатствам?

От 15 юни до 15 юли може да изпратите проектните си предложения на имейл fom@bpid.eu , като попълните формуляр за кандидатстване, проекто-бюджет и съпътстващите документи, които може да намерите по-долу.

Подробна информация за условията за кандидатстване и критериите за оценка може да намерите в насоките за кандидатстване.

Имайте предвид, че формулярите трябва да бъдат попълнени на английски език. Кандидатури на български няма да бъдат разглеждани.

За повече информация относно нашите международни партньори може да посетите: https://gcap.global/faces-of-migration/

За повече информация относно нашите кампании и проекти може да посетите: https://facesofmigration.bpid.eu/

Документи

Насоки за кандидатстване

Всички документи за кандидатстване

Тук ще намерите следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Рамка за бюджет;
3. Финансова идентификация;
4. Легална идентификация;

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона