Ресурси

1_Case Studies_bg

Миграция и Цели за устойчиво развитие

Анализ на случаи

Целта на проучването е да покаже връзката между Целите за устойчиво развитие на ООН и как те могат да спомогнат за справянето с миграционните предизвикателства. Изследването ще се използва за информиране на обществеността и предоставяне на една по-широка гледна точка за миграционните процеси от eвропейска и глобална перспектива.
2_Monitoring_paper_bg

Миграция и Развитие

Мониторингов доклад

Настоящият доклад съдържа преглед на състоянието и напредъка в изпълнението на Целите за устойчиво развитие в България, свързани с миграцията. Направен е обзор на институционалната и правната рамка в Република България в сферата на миграцията, предоставянето на убежище и интеграцията и на съответствието й с европейските изисквания към страната ни като страна член на ЕС. Представени са факти и данни за напредъка. Приложени са статистически данни.
3_Political_Document_bg

Цели за устойчиво развитие и миграция

Политически документ

Целта на настоящия документ е да послужи за повишаване на информираността на представители на НПО, на медиите, на политиците на национално и локално равнище за връзката между постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие и решаването на предизвикателствата, свързани с международната миграция.
4-Journalist_Document_bg

Миграция и Цели за устойчиво развитие

Документ за журналисти

Мнозина от хората, прекрачили прага на България в търсене
на убежище и най-вече сигурност, попадат в лабиринт от
агенции и дирекции, който поставя сериозни предизвикателства
пред усядането им у нас и тяхната интеграция. Получаването
на статут им гарантира права само на хартия, но какво се
случва в действителност?
Monitoring-report-2020-1

Връзката между изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН в България и миграцията

Мониторингов доклад 2020

Целите за устойчиво развитие включени в Дневния ред 2030 на Организацията на обединените нации са разглеждат като дългосрочен ангажимент на най-високо правителствено равнище в България. 1 Не случайно, при изготвянето на Националната програма за развитие: България 2030 е отделено специално внимание на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на ООН „Да преобразим света“ и на включените в нея 17 глобални Цели за устойчиво развитие.

case-study-1

Ефективна миграция за устойчиво развитие: Плюсове и минуси за България

Анализ на случаи

Целта на проучването е да покаже връзката между Целите за устойчиво развитие на ООН и миграционните потоци в и към Европа. Изследването ще се използва за информиране на обществеността и предоставяне на една по-широка гледна точка за миграционните процеси на граждани на трети страни и в рамките на Съюза.
journalist

Дългият път на България по изпълнение на ЦУР – успехи и предизвикателства

Документ за журналисти

Ниски резултати в училище, бедност и миграция на българи в чужбина са едни от основните проблеми на страната ни

Това сочат данните от редица документи, цитирани в мониторингов доклад за 2020 г. „Връзката между изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН в България и миграцията“ на Българската платформа за международно развитие.

political-document

България и измеренията на икономическата миграция

Политически документ

Както е посочено в НПРБ 2030 „реализираният икономически растеж не е достатъчно приобщаващ, за да способства намаляването на социалните неравенства, а относителният дял на лицата, изложени на риск от бедност, е сред най-високите в ЕС.