Ресурси

1_Case Studies_bg

Миграция и Цели за устойчиво развитие

Анализ на случаи

Целта на проучването е да покаже връзката между Целите за устойчиво развитие на ООН и как те могат да спомогнат за справянето с миграционните предизвикателства. Изследването ще се използва за информиране на обществеността и предоставяне на една по-широка гледна точка за миграционните процеси от eвропейска и глобална перспектива.
2_Monitoring_paper_bg

Миграция и Развитие

Мониторингов доклад

Настоящият доклад съдържа преглед на състоянието и напредъка в изпълнението на Целите за устойчиво развитие в България, свързани с миграцията. Направен е обзор на институционалната и правната рамка в Република България в сферата на миграцията, предоставянето на убежище и интеграцията и на съответствието й с европейските изисквания към страната ни като страна член на ЕС. Представени са факти и данни за напредъка. Приложени са статистически данни.
3_Political_Document_bg

Цели за устойчиво развитие и миграция

Политически документ

Целта на настоящия документ е да послужи за повишаване на информираността на представители на НПО, на медиите, на политиците на национално и локално равнище за връзката между постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие и решаването на предизвикателствата, свързани с международната миграция.
4-Journalist_Document_bg

Миграция и Цели за устойчиво развитие

Документ за журналисти

Мнозина от хората, прекрачили прага на България в търсене
на убежище и най-вече сигурност, попадат в лабиринт от
агенции и дирекции, който поставя сериозни предизвикателства
пред усядането им у нас и тяхната интеграция. Получаването
на статут им гарантира права само на хартия, но какво се
случва в действителност?